Close modal

LOGG PÅ SOM TEAMLEDERE

LOGG PÅ SOM SELGER

Close modal
Bestill informasjon

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar for mennesker og miljø

VÅRT ANSVAR – Corporate Social Responsibility

bsci_logo_3
Gjennom Springhill kan GUTZ tilby høy kvalitet. Der kvalitet ikke bare betyr produkter av høy kvalitet frmstilt av mykt, fint garn, men også et ansvar overfor mennesker og miljø som påvirkes av vår virksomhet. Både et sosialt og miljømessig ansvar gjennom hele verdikjeden.

MEDLEM I BSCI
Springhills og etiske retningslinjer har blitt utviklet kontinuerlig for å utvikle vårt samfunnsansvar i leverandørkjeden. Siden mai 2007 har Springhill Textile AB vært medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, et europeisk initiativ som sammen med over 1000 medlemmer arbeider med felles etiske retningslinjer for bedre arbeidsforhold i de landene hvor vi produserer varer. De etiske retningslinjene er basert på FN-konvensjonene om barn og menneskerettigheter, ILOs (International Labour Organisation) kjernekonvensjoner og nasjonale lover som i hovedsak styrer følgende områder:

  • Ingen barnearbeidere
  • Ingen tvangsarbeidere
  • Ansatte har et trygt arbeidsmiljø hvor deres helse ikke blir redusert, ulykker unngås og det er tilgang til drikkevann, sanitære fasiliteter og nødvendig verneutstyr.
  • Ansatte har regulert lønn, arbeidstid og fritid
  • Ingen diskriminering av ansatte
  • Ansatte har rett til å organisere seg i fagforeninger og inngå kollektive avtaler.

Medlemskap i BSCI er et skritt i en langsiktig ambisjon om å bli en enda bedre og mer ansvarlig virksomhet. Springhill arbeider bevisst for å utvikle og lære opp våre leverandører for å bedre arbeidsforholdene. Stikkordet er å kommunisere og koordinere og sette riktige krav til våre leverandører. Det er en pågående prosess i forhold til produktet, miljøet og for alle som er involvert i produksjonen.

VÅRT MILJØANSVAR
Alt vi gjør, påvirker verden rundt oss på en eller annen måte. Vi på Springhill tar ansvar for vår virksomhet og hvordan den påvirker mennesker og miljø. Vi oppmuntrer og støtter våre leverandører med sikte på en bærekraftig utvikling, og ser til at de oppfyller våre miljøkrav. Springhill følger utviklingen av EUs kjemikalieregelverk, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, og sørger for at vi etterlever lovgivningen for å redusere bruken av skadelige kjemikalier. Ved å delta i eksterne fora og nettverk, jobber vi med andre selskaper, offentlige etater og ulike interessegrupper for et bedre miljø.